Litteratursyn


Skrift bildades 2015 av författarna Martin Engberg och Mattias Hagberg med avsikt att undersöka litteraturens möjligheter som kunskapsform, reflektera över skrivandets praktik, samtala och debattera om litteraturens roll i samhället. 

Skrift utgår från att litteraturen och den litterära praktiken rymmer ett unikt sätt att närma sig frågor som rör människans villkor och samhällets konstruktion. Det viktiga för Skrift är inte att slå fast vad en text betyder utan att reflektera över vad den gör. Det vill säga vilka tankar och frågeställningar texten ger upphov till hos sin medskapare läsaren.

Skrift avser att bedriva konstnärlig forskning, arbeta med skrivarcirklar, workshops, bokprojekt, samtal och debatter, eller andra verksamheter som ligger i linje med den uttalade målsättningen. Skrift vill i sin utåtriktade verksamhet arbeta i folkbildande anda, och skapar gärna ett samband mellan forskning och den litteraturintresserade allmänheten.

Vi är författare och betraktar Skrift som en förlängning av vår egna litterära praktik. Vi anser att litteraturen är en oundgänglig del av samhället, och vill arbeta för dess främjande i ett medie- och samhällsklimat som är stadd i hastig förändring. Skrift kommer aktivt att förhålla sig till den nya, diversifierade offentligheten, och undersöka på vilket sätt författaren och litteraturen på bästa sätt kan komma tillrätta under dessa förändrade villkor.

Bildandet av Skrift är ett första steg i att göra detta.